KÒMAN POU W VOTE :

 1. Ale sou entènèt nan www.powertotheparents.org
 2. Klike bouton sou ekran ki endike “VOTE”
 3. Tape nimewo idantite pou vote "Voting ID" ak "Mopas" patikilye yo te ba w avan an. Tanpri sonje ke se menm enfòmasyon ou te itilize pandan peryòd vòt selektè ofisyèl la ke yo te òganize ant 27 me ak 3 jen.
 4. Lè lis kandida yo parèt sou ekran an, klike sou “DETAILS” pou w li plis enfòmasyon sou chak kandida, epi klike kazye ki akote non kandida ou vle vote yo.
 5. Klike bouton ki endike “NEXT” pou w gade enfòmasyon sou kandida ou chwazi a.
 6. Klike sou “SUBMIT” pou w ka vote

VÒT REKÒMANDASYON PARAN :18 me pou 25 me

Depatman Edikasyon Vil Nouyòk deside refè vòt rekòmandasyon an pou eleksyon Konsèy Edikasyon pou Kominote a ak pou Vil la pou 2011 lan. Yo p ap konte oken vòt ki te fèt soti 1ye me rive 7 me. Si w te vote ant 1ye me ak 7 me, ou bezwen pou vote ankò si w vle yo konte vòt ou a. Y ap fè nouvo vòt rekòmandasyon an apati 18 me 2011 rive 25 me 2011. Yo ankouraje pou tout paran elèv lekòl leta Vil Nouyòk pou yo patisipe nan eleksyon Konsèy Edikasyon pou Kominote a ak pou Vil la lè yo fè yon vòt rekòmandasyon pou fè konnen ki kandida yo pi pito.

Kesyon moun poze souvan

Kilè pou m vote?

Paran kapab vote nan vòt rekòmandasyon an soti 18 me rive 25 me 2011.

Kòman pou m vote?

Ou ka vote sou entènèt sèlman lè w antre kòd postal pitit ou ak nimewo OSIS li.* Si w gen difikilte lè w ap ouvri sesyon an pou vote, tanpri kontakte OFIA nan 212-374-4118. Ou ka vini nan lekòl pitit ou a tou pou vote.

* Tanpri sonje: Si yon fanmi gen plis pase yon timoun nan yon lekòl, fanmi sa a otorize pou soumèt yon vòt sèlman pandan vòt rekòmandasyon ki gen rapò avèk lekòl sa a. Si w gen plis pase yon timoun nan yon lekòl, tanpri itilize nimewo OSIS YOUN nan timoun yo.

Kisa yon nimewo OSIS ye?

Yon nimewo OSIS se nimewo idantifikasyon pèsonèl elèv ke Biwo Sistèm Enfòmasyon Elèv Office of Student Information Systems (OSIS) bay.

Kibò m ap jwenn nimewo OSIS elèv mwen an?

Ou ka jwenn nimewo OSIS ou a nan kanè pitit ou a (gade pi ba a) Ou ka jwenn nimewo OSIS pitit ou a tou lè w ale nan sit wèb Link ARIS pou Paran, oswa lè w kontakte koòdonatè paran w lan.

Ou gen lòt kesyon?

Tanpri kontakte OFIA nan 212-374-4118.

Kisa yon Konsèy kominotè pou Edikasyon Community Education Council (CEC) ye?

CEC yo se komite konsiltatif pou règleman sou edikasyon ki gen responsablite kontwole ak evalye pwogram ansèyman lekòl yo, apwouve limit pou zòn lekòl yo, epi konseye Chanselye a. CEC yo jwe yon wòl enpòtan nan mizanplas règleman edikasyon pou lekòl leta nan Vil Nouyòk New York City (NYC). Chak CEC gen nèf (9) paran yo eli kòm volontè pou ofri sèvis lidèchip pratik, epi pou sipòte lekòl leta nan kominote yo abite a. Manm nan Konsèy la òganize reyinyon omwen chak mwa avèk sipèentandan an ak piblik la anjeneral pou diskite sitiyasyon aktyèl lekòl yo nan distri a.

Konbyen CEC genyen?

Gen 32 CEC nan NYC. Chak CEC kontwole yon Distri kominotè eskolè ki genyen lekòl primè, lekòl presegondè ak lekòl segondè jinyò yo.

Kisa yon Konsèy minisipal pou Edikasyon Citywide Education Council ye?

CEC yo se komite konsiltatif pou règleman sou edikasyon ki reprezante enterè elèv lekòl segondè (Konsèy minisipal pou lekòl segondè Citywide Council on High Schools (CCHS), elèv k ap aprann lang angle Konsèy minisipal pou Elèv k ap aprann lang angle Citywide Council on English Language Learners (CCELL), ak elèv Edikasyon espesyal [Konsèy minisipal pou Edikasyon espesyal Citywide Council on Special Education (CCSE) ak Konsèy Distri 75]. Konsèy sa yo responsab pou konseye ak diskite sou règleman edikasyon konsènan kominote elèv ke Konsèy yo reprezante, pou pibliye yon rapò anyèl sou efikasite Distri Vil la pou ofri sèvis ba kominote elèv la, epi pou òganize omwen yon reyinyon chak mwa kote piblik la ka patisipe ak diskite sou pwoblèm ke kominote elèv yo deziyen an ap konfwonte.

Konbyen Konsèy minisipal genyen?

Gen kat Konsèy minisipal. Gen CCHS, CCELL, CCSE, ak Konsèy D75.

Kouman Konsèy sa yo òganize?

CEC yo :
Yo gen 9 paran lidè ki chak gen yon pitit nan yon lekòl leta nan distri a, oswa ki te nan yon lekòl leta distri a dezan anvan ane y ap ofri sèvis yo nan Konsèy la. Omwen yon paran nan CEC a dwe se paran yon ELL, epi omwen yonn nan paran yo dwe paran yon elèv ki gen yon Plan edikasyon endividyèl Individualized Education Plan (IEP);
De (2) moun ki abite nan distri a ak/oswa pwopriyetè biznis nan zòn la ke prezidan borough a nonmen; epi
Yon (1) elèv ki nan dènye ane lekòl segondè ke yo pa mete nan sistèm vòt la, ki abite nan distri a, epi ke yo eli kòm yon lidè nan lekòl li ye a.

CCHS :
Dis (10) paran lidè ke yo eli [2 nan chak borough], ki gen pitit nan lekòl segondè nan borough ke paran an reprezante);
Yon (1) manm ke CCSE a reprezante;
Yon (1) manm ke CCELL nonmen;
Yon (1) manm ke Defansè piblik Public Advocate la nonmen; ak
Yon (1) elèv dènye ane lekòl segondè ke yo pa vote ke yo rekonèt kòm yon lidè nan lekòl li ye a.

CCELL :
Nèf (9) paran lidè yo eli ki gen yon pitit nan yon pwogram ELL;
De (2) moun ke Defansè piblik la nonmen ki gen eksperyans ak/oswa konesans nan ansèyman ELL; epi
Yon (1) elèv dènye ane lekòl segondè yo pa vote ki resevwa sèvis pou ELL.

CCSE :
Nèf (9) paran lidè yo eli ki gen yon pitit ki gen yon IEP;
De (2) moun ke Defansè piblik la nonmen ki gen eksperyans ak/oswa konesans pou anseye, fòme oswa anplwaye moun ki gen andikap;
ak Yon (1) elèv lekòl segondè ke yo pa vote ki resevwa sèvis Edikasyon espesyal.

Konsèy Distri 75 :
Nèf (9) paran lidè ke yo eli ki gen yon pitit nan yon lekòl Distri 75;
De (2) moun ke Defansè piblik la nonmen ki gen eksperyans ak/oswa eksperyans ak/oswa konesans pou anseye oswa anplwaye moun ki gen andikap; ak
Yon (1) elèv dènye ane lekòl segondè ki nan yon lekòl Distri 75.

Kouman m ap rive konnen kiyès nan CEC yo apwopriye pou mwen?

Gen yon CEC pou chak pami 32 distri eskolè Vil la. CEC yo gen yon lokal pou biwo yo nan chak 32 distri yo reprezante. Kat (4) Konsèy minisipal yo gen adrès biwo yo nan Long Island City. Enfòmasyon konsènan distri lekòl yo ak enfòmasyon pou kontakte Konsèy la disponib sou entènèt nan sit wèb schools.nyc.gov.

Elijiblite

Kiyès ki ka sèvi nan Konsèy sa yo?
 • Pou CEC yo - Paran elèv lekòl leta nan klas Jadendanfan-8yèm ane kalifye pou ofri sèvis yo nan CEC a pou Distri kominotè eskolè kote lekòl pitit yo ye a.
 • Pou CCHS - Paran elèv lekòl leta kalifye pou ofri sèvis yo pou reprezante borough kote lekòl pitit yo ye a.
 • Pou CCELL - Paran elèv nan lekòl segondè leta ki gen yon pitit nan yon pwogram ELL kalifye pou ofri sèvis yo nan CCELL.
 • Pou CCSE - Paran elèv nan lekòl segondè leta ki gen yon IEP, kalifye pou ofri sèvis yo nan yo nan CCSE.
 • Pou Konsèy Distri 75 (Konsèy D75) - Paran elèv nan lekòl segondè leta ki nan yon lekòl Distri 75 kalifye pou ofri sèvis yo nan Konsèy D75 la.
 • Dapre nouvo amannman nan règleman yo, Prezidan ak fonksyonè Asosyasyon Paran Parent Association (PA)/Asosyasyon Pwofesè-Paran Parent Teacher Association (PTA) kalifye kounye a pou poze kandidati yo pou eleksyon nan CEC yo ak Konsèy minisipal yo.
 • Paran ka ofri sèvis yo sèlman nan yon sèl Konsèy.
Kiyès ki pa ka sèvi nan Konsèy sa yo?
 • Moun yo eli nan yon pòs piblik oswa moun yo nonmen oswa eli nan pòs yon pati (eksepte delege oswa delege altènatif nan yon kongrè nasyonal, yon kongrè leta, yon kongrè jidisyè, oswa kongrè yon lòt pati, oswa manm nan komite yon county);
 • Anplwaye k ap travay pou DOE kounye a;
 • Moun yo te jije koupab poutèt yo te fè yon krim?
 • Moun yo mete deyò nan yon Konsèy kominotè eskolè, CEC, CCSE, oswa CCHS pou yon move zak oswa si yo rekonèt yo fè yon enfraksyon ki gen pou wè dirèketman avèk sèvis y ap ofri nan konsèy yo;
 • Moun k ap ofri sèvis yo nan yon lòt CEC, CCHS, CCELL, CCSE oswa Konsèy Distri 75;
 • Moun ke Fonksyonè ki responsab etik nan DOE oswa yon lòt moun Chanselye a nonmen, detèmine ki gen yon konfli enterè onivo finansye dapre Lwa NYC sou Konfli enterè; ak
 • Moun yo mete deyò nan yon PA/PTA, nan yon SLT, nan yon Konsèy Prezidan Distri District's President Council (DPC), nan yon Borough High School Council, oswa Komite Tit I pou yon move zak oswa si yo jije l koupab pou yon enfraksyon ki gen pou wè dirèkteman avèk sèvis li nan yon konsèy.
Pitit mwen an nan yon lekòl prive oswa nan yon charter school, èske mwen ka ofri sèvis mwen nan yon Konsèy?

Paran ki gen pitit yo nan yon lekòl prive oswa yon charter school pa kalifye pou poze kandidati yo pou yon plas nan yon Konsèy komiIal pou edikasyon (CEC) oswa Konsèy Vil pou Edikasyon , amwenske pitit yo nan yon lekòl leta ki sou jiridiksyon distri kominotè eskolè a de (2) ane anvan yo poze kandidati yo. Men, paran elèv nan lekòl prive oswa charter school gen dwa ka kalifye pou ofri sèvis yo nan yon CEC oswa nan yon Konsèy Vil la kòm yon moun Prezidan Borough a (si se yon CEC) oswa Defansè piblik la (si se yon Konsèy Vil la) nonmen.

Fason pou aplike

Kouman pou m aplike nan yon Konsèy?

Paran kalifye ka ranpli yon fòmilè aplikasyon tou kout sou entènèt nan sit wèb powertotheparents.org pou aplike pou ofri sèvis yo nan yon Konsèy.

Ki dat limit pou soumèt aplikasyon yo?

9 avri 2011 anvan minui.

Konbye tan moun ka mete pou ranpli fòmilè aplikasyon pou ofri sèvis yo nan yon Konsèy?

Kantite tan pou ranpli fòmilè aplikasyon pou sèvi nan Konsèy la se apeprè 25 - 30 minit.

Èske mwen ka aplike pou ofri sèvis mwen nan plizyè Konsèy?

Wi, paran ki enterese ka aplike pou ofri sèvis yo nan plizyè Konsèy.

Men si yo eli mwen pou ofri sèvis mwen nan plizyè Konsèy?

Paran ki aplike pou ofri sèvis yo nan plizyè Konsèy dwe klase chak Konsèy li ta renmen ofri sèvis nan lòd li pito yo. Lè yo eli yon paran pou ofri sèvis li nan plizyè Konsèy, y ap deziyen pou paran an ofri sèvis li nan Konsèy li te klase anpremye pami Konsèy yo eli paran an.

Anplis aplike kòm kandida, èske gen lòt fason pou paran patisipe nan pwosesis seleksyon pou Konsèy yo?

Wi, gen divès fason pou paran patisipe. Ou ka ede rekrite lòt kandida pou aplike pou Konsèy yo; patisipe nan reyinyon kandida yo epi poze yo kesyon pandan Fowòm kandida yo nan fen Mas/debi Avril; ede fè kanpay kandida pou kandida w ap sipòte; epi vote pandan vòt konsiltatif la sou entènèt k ap fèt 1ye me - 7 me.

Èske tout kandida yo bezwen patisipe nan Fowòm kandida nan distri yo?

Non, men, n ap ankouraje seryezman kandida yo pou yo patisipe. Fowòm yo ofri opòtinite pou kandida yo ankouraje paran yo dirèkteman epi pou yo di poukisa yo panse yo dwe chwazi yo pou ofri sèvis yo nan yon konsèy.

Eleksyon nan CEC ak Konsèy minisipal pou edikasyon

Kouman y ap chwazi paran manm nan CEC yo ak Konsèy minisipal pou Edikasyon?

Pou CEC yo - Yo chwazi paran manm yo atravè yon pwosesis eleksyon ki fèt nan de (2) etap. Dabò, n ap òganize yon vòt konsiltatif apati 1ye me - 7 me pou tout paran nan distri lekòl kominote a vote. Apre, n ap òganize vòt ofisyèl la apati 10 me - 17 me, lè Prezidan, Sekretè, ak Trezorye (oswa moun yon deziyen) PA/PTA - ki reprezante gwoup yo rele "Selektè Paran" - pou chak lekòl nan distri kominotè eskolè a ap kalifye pou vote.

o Pou CCHS yo - Yo chwazi paran manm yo atravè yon pwosesis eleksyon ki fèt nan de (2) etap. Anvan, n ap òganize yon vòt konsiltatif paran tout elèv lekòl segondè apati 1ye me - 7 me. Apre, n ap òganize vòt ofisyèl la apati 10 me - 17 me, lè Prezidan, Sekretè, ak Trezorye (oswa moun yo deziyen) PA/PTA - ki reprezante gwoup yo rele "Selektè Paran" - pou tout lekòl segondè nan chak borough ap kalifye pou vote.

Pou CCELL yo - Yo chwazi paran manm yo atravè yon pwosesis eleksyon ki fèt nan de (2) etap. Anvan, n ap òganize yon vòt konsiltatif paran tout ELL apati 1ye me - 7 me. Apre, n ap òganize vòt ofisyèl la apati 10 me - 17 me, lè Konsèy Prezidan pou chak distri lekòl kominote, borough ak Distri 75, dwe chak eli paran yon ELL pami manm li yo pou ofri sèvis li kòm yon selektè pou eleksyon nan CCELL. Si pa ta gen paran yon ELL ki kalifye pou sèvi nan Konsèy Prezidan Presidents' Council (PC), PC a dwe mande paran ELL nan distri oswa borough a ofri sèvis yo kòm selektè pou eleksyon nan CCELL la.

Pou CCSE a - Yo chwazi paran manm yo atravè yon pwosesis eleksyon ki fèt nan de (2) etap. Anvan, n ap òganize yon vòt konsiltatif paran tout elèv ki gen yon IEP apati 1ye me - 7 me. Apre, n ap òganize vòt ofisyèl la apati 10 me - 17 me, lè PC pou chak distri lekòl kominote, borough ak Distri 75, dwe chak eli yon paran yon elèv ki gen yon IEP pami manm li yo pou ofri sèvis li kòm yon selektè pou eleksyon nan CCSE. Si pa ta gen yon paran yon elèv ki gen yon IEP kalifye pou sèvi nan PC a, PC a dwe mande paran elèv ki gen IEP nan distri oswa borough a ofri sèvis yo kòm selektè pou eleksyon nan CCSE a.

Pou Konsèy D75 la - Yo chwazi paran manm yo atravè yon pwosesis eleksyon ki fèt nan de (2) etap. Anvan, n ap òganize yon vòt konsiltatif paran tout elèv nan D75 apati 1ye me - 7 me. Apre, n ap òganize vòt ofisyèl la apati 10 me - 17 me, lè Prezidan, Sekretè, ak Trezorye (oswa moun yo deziyen) PA/PTA - ki reprezante gwoup yo rele "Selektè Paran" - pou tout lekòl D75 ap kalifye pou vote.

Kote mwen dwe ale pou vote?

Ou ka vote sou entènèt nan sit wèb powertotheparents.org

Èske tout paran ka vote nan eleksyon CEC ak Konsèy minisipal pou edikasyon?

Wi, tout paran ki gen yon pitit nan lekòl leta NYC kalifye pou vote nan vòt konsiltatif k ap fèt sou entènèt ant 1ye me ak 7 me.

Mwen marye, èske nou toude mari ak madanm ka vote nan vòt konsiltatif la?

Non, yon sèl paran pou chak timoun ka vote nan vòt konsiltatif la.

Mwen gen pitit nan plizyè lekòl leta, kote mwen dwe vote?

Yon paran kalifye pou vote nan chak lekòl/distri ke pitit yo lekòl. Men, si w gen plizyè pitit nan yon lekòl ou ka vote sèlman nan vòt konsiltatif CEC sa a.

Kouman epi kilè y ap avize m konsènan rezilta eleksyon an?

Founisè ki responsab fòmalite eleksyon yo ap sètifye rezilta yo, epi l ap afiche yo sou entènèt nan fen mwa Me/debi Jen 2011.

Sa k ap rive si Selektè Paran yo nan distri mwen an deside eli lòt kandida ki pa sa paran yo chwazi nan vòt konsiltatif la? Èske gen yon pwosesis apèl?

Vòt konsiltatif la pa definitif, epi pa gen pwosedi apèl kont desizyon an. Men Selektè Paran yo sipoze konsidere seryezman rezilta vòt konsiltatif paran yo.

Ko-fonksyonè PA/PTA mwen yo (Ko-Prezidan, Ko-Trezorye, Ko-Sekretè). Èske chak ko-fonksyonè ka sèvi kòm Selektè Paran?

Non. Nan sitiyasyon kote Ko-Prezidan, Ko-Trezorye ak/oswa Ko-Sekretè, rès manm nan konsèy egzekitif PA/PTA yo dwe deside kiyès nan ko-fonksyonè yo ap sèvi kòm Selektè Paran pou chak pòs kote gen yon ko-fonksyonè. Y ap fè Office of Family Information and Action konnen desizyon sa a anvan 1ye me.

Prezidan, Trezorye ak/oswa Sekretè nan PA/PTA mwen an ap poze kandidati yo pou yon pòs nan yon CEC oswa Konsèy minisipal pou edikasyon. Èske yo ka sèvi kòm Selektè Paran?

Non. Prezidan ak fonksyonè PA/PTA ki kandida nan eleksyon CEC oswa Konsèy minisipal pou edikasyon pa kalifye pou vote kòm Selektè Paran. Nan sitiyasyon sa a, PA/PTA a dwe chwazi yon manm pou vote kòm Selektè Paran alaplas nenpòt Prezidan, Trezorye oswa Sekretè ki poze kandidati l pou yon pòs nan Konsèy la.

Fason pou ofri sèvis

Kisa yon manm CEC fè?

Manm Konsèy yo sipoze :

 • Ankouraje aplikasyon nòm ofisyèl edikasyon ak objektif onivo enstriksyon elèv;
 • Patisipe nan trening ak pwogram continuing education;
 • Apwouve limit pou tabli zòn chak lekòl ke sipèentandan an soumèt;
 • Kontwole pwogram edikasyon distri a, epi evalye efè yo sou rezilta elèv;
 • Òganize reyinyon omwen chak mwa avèk sipèentandan an ak piblik la anjeneral pou diskite sitiyasyon aktyèl lekòl yo nan distri a.
 • Kenben kontak avèk SLT yo ofri yo asistans;
 • Ranpli yon fòmilè pou deklarasyon finansye chak ane;
 • Diskite sou chwa yon sipèentandan kominotè;
 • Avize Chanselye ak konsèy administrasyon Vil la konsènan pwoblèm onivo distri a.
Kisa yon manm Konsèy minisipal fè?

Manm Konsèy minisipal yo sipoze :

 • Avize epi fè kòmantè sou règleman edikasyon oswa règleman ansèyman;
  • Lè se yon CCHS – pou elèv nan lekòl segondè;
  • Lè se yon CCELL - pwogram pou elèv bileng oswa pou Elèv k ap aprann angle kòm dezyèm English as a Second Language (ESL);
  • Lè se yon CCSE – pou ofri sèvis pou elèv ki gen andikap;
  • Lè se Konsèy D75 – pou ofri sèvis D75.
 • Pibliye yon rapò anyèl sou efikasite distri vil la pou ofri kominote elèv ke Konsèy la reprezante, sèvis.
 • Òganize omwen yon reyinyon chak mwa kote yo envite piblik la pou diskite sou pwoblèm gwoup elèv ke Konsèy la reprezante ap konfwonte.
Ki valè tan m ap gen pou angaje mwen kòm manm Konsèy?

Konsèy yo sipoze patisipe nan reyinyon ki fèt chak mwa avèk sipèentandan an, epi ak piblik la. Anplis, n ap ankouraje manm yo seryezman pou yo patisipe nan vizit lekòl la fè ak nan fowòm piblik yo kote y ap vin gen plis enfòmasyon konsènan pwoblèm elèv lekòl leta NYC ap konfwonte.

Èske prezans mwen nan reyinyon y ap fè chak mwa yo obligatwa?

Wi. Si yon manm Konsèy la gen sou lis reyinyon yo pase 3 absans, epi li pa bay okenn eskiz, y ap retire l nan pòs la ofisyèlman.

Èske yo peye manm Konsèy yo?

Non, manm Konsèy yo ofri sèvis yo kòm volontè. Men, yo ka ranbouse yo kèk depans.

Kilè manda nouvo manm Konsèy yo ap kòmanse?

Nouvo manda pou manm Konsèy yo ap kòmanse ofisyèlman 1ye jiyè 2011.

Konbyen tan manm Konsèy yo sipoze ofri sèvis yo?

Manda pou manm Konsèy yo dire dezan

Èske y ap antrene manm Konsèy yo pou wòl y ap gen pou jwe a?

Wi, manm Konsèy yo sipoze patisipe nan trening premye twa mwa manda yo. Trening yo fèt pou enfòme manm yo sou konpetans yo, fonksyon yo ak responsablite yo, epitou sou pouvwa yo genyen sou lòt otorite ki responsab edikasyon piblik. Metsousa, sesyon trening yo sèvi pou familyarize manm Konsèy yo avèk estrikti Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) ak fason pou jwenn enfòmasyon ak resous. Manm Konsèy yo oblije patisipe tou nan pwogram continuing education ki pou mete yo okouran pwoblèm k ap afekte administrasyon lekòl leta.

Kouman m ap jwenn plis enfòmasyon sou CEC yo ak Konsèy minisipal yo?

Tanpri al sou sit www.powertotheparents.org, kontake Office for Family Information and Action nan (212) 374-2323 oswa voye yon imèl nan cecselectionprocess@schools.nyc.gov.